​Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) definují postupy ochrany osobních údajů používané společností FXTradingRevolution (dále jen „společnost“) při poskytování služby (jak jsou definovány v licenční smlouvě) svým zákazníkům (dále jen „Klient“), a bude vykládán ve světle zákonných dohod a smluvních podmínek poskytovaných Společností.

ÚČEL TÉTO POLITIKY OCHRANY SOUKROMÍ

Tato politika si klade za cíl definovat proces, jakým FXTradingRevolution shromažďuje a zpracovává osobní údaje Klientů pomocí fxtradingrevolution.com (dále jen „Web“), včetně jakýchkoli údajů, které může Klient poskytnout prostřednictvím Webů při registraci k tomu.

Tento web není určen pro děti a nesmí být shromažďovány žádné údaje týkající se dětí.

1. REGULÁTOR DAT

FXTradingRevolution je správcem a odpovědnou osobou / subjektem za osobní údaje Klienta. Je důležité, aby osobní údaje, které má společnost o Klientovi, byly přesné a aktuální. Povinnost informovat společnost o všech změnách osobních údajů bude na straně klienta


KONTAKTNÍ ÚDAJE

Plné jméno právnické osoby: Takeprofit s.r.o., reg. Č .: 06923020, adresa: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
E-mailová adresa: info@fxtradingrevolution.com

Klient má právo kdykoli podat stížnost. V případě nejasností nebo stížností na výše uvedené adrese může společnost kontaktovat.

V případě, že počet klientů přesáhne 1 000, společnost jmenuje inspektora ochrany údajů, jehož identifikace bude neprodleně zveřejněna v rámci těchto Zásad ochrany osobních údajů.

2. Shromážděné údaje

Osobními údaji nebo osobními údaji se rozumí jakékoli informace o osobě, od kterých lze tuto osobu identifikovat. Nezahrnuje data, kde byla identita odstraněna (anonymní data).

Společnost může shromažďovat, používat, ukládat a přenášet různé druhy osobních údajů o Klientovi, které jsme seskupili takto:
• Údaje o totožnosti zahrnují jméno, rodné příjmení, příjmení, uživatelské jméno nebo podobný identifikátor.
• Kontaktní údaje zahrnují e-mailovou adresu a telefonní čísla.
• Technická data zahrnují adresu internetového protokolu (IP), přihlašovací údaje klienta, typ a verzi prohlížeče, nastavení a umístění časového pásma, typy a verze zásuvných modulů prohlížeče, operační systém a platformu a další technologie na zařízeních, která klient používá k přístupu k tomuto webová stránka.
• Data profilu zahrnují uživatelské jméno a heslo klienta, jeho zájmy, preference, zpětnou vazbu a odpovědi průzkumu.
• Data o použití zahrnují informace o tom, jak používáte náš web, produkty a služby.
• Marketingová a komunikační data zahrnují preference Klienta ve vztahu k přijímání marketingu od Společnosti a jejích třetích stran a příslušné komunikační preference.

3. ÚČTY FXTRADINGREVOLUTION

Společnost bude shromažďovat následující osobní informace o Klientovi v případě otevření účtu FXTradingRevolution u Společnosti:
i. Název;
ii. Emailová adresa;
iii. Volitelné telefonní číslo

Tyto informace bude společnost uchovávat po dobu nejvýše 24 měsíců ode dne otevření účtu FXTradingRevolution. Za účelem otevření a vedení Prémiového účtu poskytne Klient další informace potřebné pro provoz účtu.

POKUD KLIENT NEPOSKYTUJE OSOBNÍ ÚDAJE
Pokud společnost potřebuje shromažďovat osobní údaje zákonem nebo podle podmínek příslušné dohody s takovým klientem, ale klient tyto údaje neposkytne poté, co o to byl požádán, nemusí být společnost schopna s klientem uzavřít dohodu (uzavřená nebo v procesu uzavření). V takovém případě může být společnost povinna zrušit smlouvu s Klientem s povinností informovat Klienta o této skutečnosti.

JAK SE shromažďují OSOBNÍ ÚDAJE KLIENTA

Společnost používá různé způsoby sběru dat od Klienta a o Klientovi, včetně následujících:

Přímé interakce. Klient může společnosti poskytnout své osobní údaje vyplněním formulářů nebo dálkovou komunikací se společností poštou, telefonem, e-mailem nebo jiným způsobem. To zahrnuje osobní údaje, které klient poskytuje, pokud:
• žádá o služby FXTradingRevolution vyplněním registračního formuláře;
• žádá o služby FXTradingRevolution kontaktováním zástupců společnosti určených pro komunikaci s klienty;

• platí pro služby FXTradingRevolution prostřednictvím jakékoli formy marketingového nástroje (zpravodaj, vstupní stránka atd.);
Automatizované technologie nebo interakce. Jak Klient interaguje s Webem, jeho technické údaje o jeho vybavení, akcích procházení a vzorech mohou být shromažďovány automaticky. Společnost shromažďuje tyto osobní údaje pomocí souborů cookie, protokolů serverů a dalších podobných technologií. Technická data o Klientovi mohou být rovněž požadována, pokud takový Klient navštíví jiné webové stránky použitím cookies společnosti.

4. JAK SPOLEČNOST POUŽÍVÁ OSOBNÍ ÚDAJE KLIENTŮ

Osobní údaje klienta budou použity pouze v případě, kdy to zákon umožňuje společnosti. Nejčastěji používáme osobní údaje Klienta za následujících okolností:


• Je-li potřeba provést dohodu (uzavřenou nebo v procesu uzavírání s Klientem).
• Je-li to nezbytné pro legitimní zájmy společnosti (nebo zájmy třetí strany) a pokud tyto zájmy a základní práva tyto zájmy nepřevážejí.
• Kde musí společnost dodržovat zákonné nebo regulační povinnosti.

Obecně se společnost nespoléhá na příslušný souhlas, který tvoří právní základ pro zpracování osobních údajů Klienta, kromě případů, kdy vám bude zasílána přímá marketingová komunikace třetí stranou prostřednictvím e-mailu nebo textové zprávy. Klient má právo kdykoli odvolat svůj souhlas s marketingovými účely kontaktováním Společnosti na následující e-mailové adrese info@fxtradingrevolution.com.

ÚČELY, PRO KTERÉ SPOLEČNOST POUŽÍVÁ OSOBNÍ ÚDAJE KLIENTŮ

V níže uvedeném formátu tabulky je uveden popis všech způsobů, jakými společnost plánuje používat osobní údaje svých klientů, a právní základy, na které se společnost v takovém případě spoléhá. Společnost také zjistila, jaké jsou její oprávněné zájmy, pokud je to vhodné.

Osobní údaje klienta mohou být zpracovány z více než jednoho zákonného důvodu v závislosti na konkrétním účelu, pro který vaše údaje používáme. V případě potřeby bude Klient kontaktovat společnost na adrese info@fxtradingrevolution.com za účelem získání nezbytných podrobností o konkrétním právním důvodu, na který se společnost spoléhá při zpracování svých osobních údajů, pokud je v níže uvedené tabulce uvedeno více důvodů.

Účel / aktivita
Druh dat
Zákonný základ pro zpracování, včetně základu oprávněného zájmu

Zaregistrovat klienta jako nového zákazníka
a) Identita
(b) Kontakt
Plnění dohody s klientem.

Řízení vztahů společnosti s klientem, včetně:
(a) Oznámení všech změn podmínek nebo zásad ochrany osobních údajů
(b) Požádání klienta, aby zanechal kontrolu nebo provedl průzkum
(a) Totožnost
(b) Kontakt
(c) Marketingové údaje
Plnění dohody s klientem.

Doručovat klientovi relevantní obsah webových stránek a reklamy a měřit nebo porozumět účinnosti reklamy.
a) Identita
(b) Kontakt
Plnění smlouvy s klientem.
Nezbytné pro legitimní zájmy společnosti (studium chování klienta a jeho využití FXTradingRevolution, obchodní růst, informace o marketingové strategii).

Chcete-li použít analytiku dat ke zlepšení webových stránek, produktů / služeb, marketingu, vztahů se zákazníky a zkušeností.
a) Identita
(b) Kontakt
Plnění smlouvy s klientem.
Nezbytné pro legitimní zájmy společnosti (definice příslušných kategorií klientů, aktualizace webových stránek, rozvoj podnikání, rozvoj marketingové strategie).

Dělat klientovi návrhy a doporučení týkající se jakéhokoli produktu, který by mohl být pro klienta zajímavý.
a) Identita
(b) Kontakt
Nezbytné pro oprávněné zájmy společnosti (obchodní růst a rozvoj portfolia klientů reálných účtů).

Spravovat a chránit podnikání společnosti a tento web (včetně odstraňování problémů, analýzy dat, testování, údržby systému, podpory, hlášení a hostování dat)
(a) Totožnost
(b) Kontakt
Plnění smlouvy s klientem.
Nezbytné pro legitimní zájmy společnosti (poskytování administrativních a IT služeb, zabezpečení sítě, předcházení podvodům, reorganizace podnikání).

MARKETING

Společnost poskytuje Klientovi možnost s ohledem na použití určitých osobních údajů, zejména v souvislosti s marketingem a reklamou.


PROPAGAČNÍ NABÍDKY

Společnost může použít údaje o totožnosti klienta, kontaktní údaje, technické údaje, údaje o jeho použití a profilové údaje k vytvoření pohledu s ohledem na potenciální potřeby tohoto klienta nebo na to, co může být v jeho zájmu. Společnost tak může rozhodovat o produktech, službách a nabídkách relevantních pro klienta (tedy pro marketingové účely, které vytvářejí oprávněný zájem společnosti ve vztahu k jejím produktům nebo službám).

Klient může dostávat marketingovou komunikaci od společnosti, pouze pokud si vyžádal informace od společnosti nebo poskytl své údaje při vstupu na web za účelem přijímání informací a v každém případě neodmítá příjem marketingových oznámení.

MARKETING TŘETÍCH STRAN
Před sdílením osobních údajů klienta pro marketingové účely s jakoukoli společností mimo skupinu společností FXTradingRevolution potřebuje společnost výslovný souhlas klienta.

VYBAVENÍ

Klient má právo požádat společnost nebo třetí strany o zastavení zasílání marketingových zpráv kdykoli sledováním opt-out odkazů na jakoukoli marketingovou zprávu zaslanou jemu nebo kontaktováním společnosti kdykoli na následující e-mailové adrese: info@fxtradingrevolution.com.

5. COOKIES

Klient má právo nastavit svůj prohlížeč tak, aby odmítl všechny nebo některé cookies prohlížeče, nebo upozornit společnost na jakékoli nastavení nebo přístup k cookies na Webu.
Este site usa tecnologias de marketing e monitoramento. Desativação desta opatão todos os cookies, exceto aqueles needários para executar on site. Pozorujte, jak se daří prodávat podsvícení funkčních souborů cookie pro sledování souborů.
6. ZMĚNA ÚČELU

Osobní údaje Klienta mohou být použity pro účely, pro které byly shromážděny, pokud není zvážen jakýkoli jiný důvod a takový důvod je slučitelný s původním účelem.

V případě jakéhokoli nesouvisejícího účelu společnost informuje klienta a vysvětlí jeho právní základ. Osobní údaje klienta mohou být zpracovávány bez jeho vědomí nebo souhlasu, v souladu s výše uvedenými pravidly, pokud to vyžaduje nebo povoluje zákon.

7. ZVEŘEJNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTA

Společnost může sdílet osobní údaje Klienta s třetími stranami za účelem řádného provádění služeb souvisejících s FXTradingRevolution. Tyto třetí strany budou plně respektovat bezpečnost osobních údajů Klienta a bude s nimi zacházeno v souladu se zákonem. Osobní údaje takového Klienta nesmí být třetími stranami použity pro jejich vlastní účely, zatímco mohou být zpracovány pouze pro specifické účely Společnosti a v souladu s jejími pokyny.
Takovým poskytovatelem je:
• PayPal, Inc. 2211 North First Street, San Jose, CA 95131, Spojené státy americké
• Aweber (https://www.aweber.com)
• savana.cz s.r.o., e-mailový klient, https://www.savana.cz


8. BEZPEČNOST DAT

Společnost je povinna zavést příslušná bezpečnostní opatření, aby zabránila nechtěným ztrátě, použití nebo přístupu osobních údajů Klienta k neoprávněným změnám nebo zpřístupnění osobních údajů. Společnost dále omezí přístup k osobním údajům Klienta pouze na takové zaměstnance nebo třetí strany, které se aktivně účastní plnění předmětu Licenční smlouvy. Tito zaměstnanci nebo třetí parité budou zpracovávat osobní údaje Klienta pouze na základě pokynů Společnosti při respektování povinnosti mlčenlivosti.

Společnost zavede postupy pro řešení jakéhokoli podezření na porušení ochrany osobních údajů a informuje o tom Klienta a jakýkoli příslušný regulační orgán, pokud to vyžaduje zákon.

9. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje Klienta budou uchovávány po dobu nezbytnou pro splnění účelů, pro které byly shromážděny, včetně účelů splnění jakýchkoli právních, účetních nebo zpravodajských požadavků.

Pro účely stanovení přiměřené doby uchovávání osobních údajů bude společnost brát v úvahu počet, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko újmy způsobené neoprávněným použitím nebo zveřejněním těchto osobních údajů, účely, pro které tyto osobní údaje údaje jsou zpracovávány, a pokud těchto cílů lze dosáhnout jinými prostředky, a příslušnými zákonnými požadavky.

10. PRÁVNÍ PRÁVA KLIENTŮ

Každý klient má podle zákonů na ochranu osobních údajů ve vztahu k jeho osobním údajům následující práva:


• Vyžádat si přístup k jeho osobním údajům (běžně známý jako „žádost o přístup subjektu údajů“). Klient má právo obdržet kopii osobních údajů, které o něm společnost uchovává, a kontrolovat, zda jsou tyto údaje zákonně zpracovány.


• Vyžádat opravu osobních údajů klienta. Klient může požádat o opravu jakýchkoli neúplných nebo nepřesných údajů, které o něm Společnost uchovává, i když společnost může potřebovat ověřit správnost nových údajů, které poskytuje.

• Vyžádat výmaz osobních údajů klienta. Klient má právo požádat Společnost o smazání nebo odstranění osobních údajů, pokud neexistuje vhodný důvod pro jejich zpracování. Klient může také požádat Společnost o vymazání nebo odstranění jeho osobních údajů, pokud úspěšně využil svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže), kde mohly být ahoj informace zpracovány nezákonně nebo kde je Společnost povinna vymazat jeho osobní údaje dodržujte místní zákony. Společnost však může odmítnout vyhovět žádosti Klienta z konkrétních právních důvodů, o kterých bude Klienta informovat.

• Námitek proti zpracování osobních údajů Klienta, pokud se společnost opírá o oprávněný zájem (nebo o zájmy třetích stran) a existuje něco o jeho konkrétní situaci, kvůli čemuž chce z tohoto důvodu namítat, že Klient má pochybnosti o zpracování jeho základní práva a svobody. Klient může také zpochybnit zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu. V některých případech může Společnost prokázat, že má závažné legitimní důvody ke zpracování informací Zákazníka, které převažují nad jeho právy a svobodami.

• Požadovat omezení zpracování osobních údajů Klienta. To umožňuje klientovi požádat společnost o pozastavení zpracování jeho osobních údajů v následujících scénářích: (a) pokud klient požaduje, aby společnost stanovila přesnost údajů; (b) pokud je použití údajů Společností nezákonné, ale Klient nechce, aby Společnost tyto údaje vymazala; (c) pokud Klient potřebuje, aby Společnost uchovávala údaje, i když to již společnost již nevyžaduje, protože je může potřebovat k prokázání, uplatnění nebo obhajobě právních nároků; nebo (d) Klient vznesl námitky proti použití jeho údajů Společností, ale Společnost musí ověřit, zda má naléhavé důvody k jejich použití.

• Požádat o předání osobních údajů Klienta jemu nebo jakékoli třetí straně. Společnost poskytne takové osobní údaje klientovi nebo příslušné třetí straně podle vlastního výběru ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu. Toto právo se vztahuje pouze na automatizované informace, které Klient původně poskytl Společnosti k použití, nebo kde Společnost tyto informace použila k plnění smlouvy s Klientem.

• Kdykoli se Společnost spoléhá na souhlas se zpracováním osobních údajů Klienta, odvolat souhlas. To však neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování prováděného před tím, než klient odvolá svůj souhlas.